Mieszkanie wspomagane

Idea mieszkań wspomaganych jest postrzegana przez pracowników placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jako niezwykle istotna dla właściwego procesu usamodzielniania. Pobyt w mieszkaniach jest traktowany przez specjalistów jako ważna składowa procesu integracji  społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, spokojnych, bezpiecznych warunków samodzielnego mieszkania, jest szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną  warunkiem najbardziej efektywnej realizacji programu włączania ich w otwarte środowisko.
Mieszkania wspomagane stają się również sposobem otwierania społeczeństwa na osoby niepełnosprawne intelektualnie i osoby z problemami psychicznymi: mimo iż badania wskazują,  że 80%  Polaków zgodziłaby się mieć za najbliższego sąsiada osobę z problemami intelektualnymi lub psychicznymi ( np. byłego pacjenta szpitala psychiatrycznego), to wciąż budzi to wiele obaw wynikających z niezrozumienia przez część społeczeństwa specyfiki niepełnosprawności intelektualnej. Wciąż aż 40 % Polaków uważa osoby niepełnosprawne intelektualnie za chore psychicznie, będące zagrożeniem w bezpośrednim kontakcie. Jesteśmy przekonani, że jedną z najlepszych form zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych w otwartej społeczności jest ich bezpośrednie włączanie w różnorodne lokalne działania.
Ze względu na stałe wsparcie trenera-koordynatora  i trenera możliwe staje się również  jak najpełniejsze wypracowanie umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności życiowej.

Beneficjentami zadania są dwie pełnoletnie osoby niepełnosprawne intelektualnie (bez względu na płeć) skierowane do mieszkania wspomaganego na podstawie odpowiednich przepisów.

 

Mieszkanie wspomagane prowadzone jest przez Fundację AKCES w ramach powierzenia zadania przez Gminę Miasta Gdańsk.