top of page

Mieszkanie wspomagane

Idea mieszkań wspomaganych jest niezwykle istotnym elementem właściwego procesu włączania osób z niepełnosprawnościami w środowisko, jak też otwierania społeczności na problematykę osób z zaburzeniami psychicznymi. Pobyt w mieszkaniach wspomaganych jest traktowany przez specjalistów, jako ważna składowa procesu integracji społecznej. Realizacja zadania publicznego w postaci prowadzenia mieszkania wspomaganego stanowi jeden z etapów na drodze normalizacji życia osób przynależących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmniejszone zostaną bariery psychologiczne (wciąż obecne w otwartej społeczności) dotyczące stereotypowego myślenia o osobach z niepełnosprawnościami, a w szczególności z zaburzeniami psychicznymi. Pogłębianie i poszerzanie zakresu integracji osób z niepełnosprawnościami stanowi nurt przemian społecznych przeciwstawiający się ich izolacji i marginalizacji. Osiągnięcie wyższego stopnia włączania ludzi z niepełnosprawnościami w społeczeństwo osób pełnosprawnych oraz upodmiotowienie tej obecności, doprowadzi do wypierania zachowań i postaw dyskryminujących czy stygmatyzujących człowieka ze względu na jego odmienną kondycję psychofizyczną. Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osobistego i zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego, stanowi platformę do rozpoczęcia procesu usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności z zaburzeniami psychicznymi. Umożliwione w czasie realizacji zadania interakcje społeczne obu stron procesu, zachodzące pod okiem trenerów oraz innych specjalistów, przyczynią się do ogólnego wzrostu tolerancji, wrażliwości i otwartości. Ostatecznym celem integracji społecznej powinno być dążenie do przygotowania społeczeństwa na równoprawną koegzystencję osób niepełnosprawnych w otwartym środowisku oraz do zapewnienia im odpowiedniego wsparcia w sytuacji aktywnego podejmowania przez nie różnorakich ról społecznych, kulturalnych czy zawodowych.

 

Projekt "Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla dwóch osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi" adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Gdańska i realizowany jest przez Fundację AKCES w ramach powierzenia zadania przez Gminę Miasta Gdańska.

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page