1.02.-31.12.2013

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w ŚDS

prowadzenie ośrodka dziennego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, celem działalności jest szeroko rozumiana integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie instytucjonalizacji pomocy poprzez utrzymanie uczestników w ich naturalnym środowisku rodzinnym i społecznym. Łącznie w roku 2013 wsparciem domu objęto 39 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodziny. Zadanie powierzone przez Gminę Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 

 

1.01.-31.12.2013

MIESZKANIE TRENINGOWE

Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną

prowadzenie mieszkania chronionego przy ul. Nowiny 7 w Gdańsku, którego główne cele działalności to: podnoszenie poziomu samodzielności życiowej mieszkańców, rozwijanie i realizacja kontaktów społecznych, nauka pełnienia określonych ról społecznych oraz umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Łącznie w roku 2013 wsparciem objęto 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadanie powierzone przez Gminę Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 

 

16-18.05.2013 

AKCEPT

Integracyjny festiwal teatralny - IV edycja

festiwal współorganizowany przez Fundację w Dworku Artura Gdańskiego Archipelagu Kultury, beneficjenci: zespoły teatralne złożone z osób niepełnosprawnych intelektualnie i inne grupy artystyczne oraz społeczność lokalna.

 

3.06.2013 

POFALOWANIE 2013

Miejska Dyskoteka z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie

Impreza o charakterze integracyjnym zorganizowana przez Fundację w klubie muzycznym Miasto Aniołów na Starym Mieście w Gdańsku, beneficjenci: około 350 osób niepełnosprawnych z terenu województwa pomorskiego.

 

15-19.07.2013 

KRONIKI DZIELNICOWE

Spotkania integracyjno-kulturalne

szereg warsztatów artystycznych w przestrzeni publicznej na gdańskiej Oruni, beneficjenci bezpośredni – 100 dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, beneficjenci pośredni – ok. 200 osób z lokalnej społeczności. Zadanie wsparte przez Gminę Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku.

 

 

8.07.2013-31.10.2013

POZAPOZY-ART 2013 

Warsztaty dla instruktorów - II edycja

w ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono trzy dwudniowe warsztaty artystyczne w trzech kategoriach: muzycznej, plastycznej i teatralnej, beneficjenci – ponad 100 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ponad 30 instruktorów i terapeutów prowadzących zajęcia artystyczne z osobami niepełnosprawnymi w różnego typu placówkach na terenie Gdańska. Zadanie wsparte przez Gminę Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

22.07.-31.12.2013

TEATROTERAPIA POMOŻE

w ramach Programu MPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

wsparciem objęto ok. 50 beneficjentów z 5 pomorskich grup teatralnych osób niepełnosprawnych intelektualnie, zorganizowano i przeprowadzono 6 warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych i instruktorów, przygotowano 3 spektakle teatralne, które zostały zaprezentowane na 2 festiwalach, przygotowano 1 etiudę teatralną zaprezentowaną podczas spotkania podsumowującego. Zadanie wsparte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

14-15.10.2013 

POZAPOZY

XI festiwal twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych                

festiwal odbył się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i obejmował: przegląd muzyczny, teatralny oraz konkurs plastyczny,  Fundacja  zorganizowała i przeprowadziła przegląd teatralny, beneficjenci festiwalu: około 200 osób niepełnosprawnych z terenu województwa pomorskiego oraz społeczność lokalna.

 

Działania i projekty

2013